Robrecht Auditing & Consulting Group

Audits?

Welke soorten audits zijn er?

Welke soorten audits zijn er? Er bestaan interne en externe audits. Een interne audit is gericht op verbeteren van de ‘interne’ organisatie.

Waarom doe je een audit?

Audits zijn essentieel om aan de hand van objectief bewijs aantoonbaar te maken dat een proces of organisatie aan de eisen in een norm voldoet. Tijdens de audit wordt beoordeeld hoe effectief en succesvol dat is gebeurd.

Wat kost een audit?

Er is geen standaardprijs per audit vastgelegd. Er wordt gewerkt met een standaard uurprijs. Deze bedraagt € 150,- per uur per auditor. De totale auditkost is de vermenigvuldiging van het aantal uren en auditors die nodig zijn voor de audit met een marktconforme uurprijs.

Is een audit verplicht?

Bekijk hieronder wanneer en of bij jouw bedrijf de accountantscontrole al verplicht is: 
De balanswaarde is meer dan € 6 miljoen. De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 12 miljoen. Over het boekjaar gemiddeld zijn meer dan vijftig fulltime medewerkers in dienst.

Welke vragen stel je bij een audit?

Het management

  • Welke doelstellingen willen jullie dit jaar bereiken?
  • Hoe kom je aan die doelstellingen?
  • Hoe gaan jullie dat doen?
  • Hoever sta je nu?
  • Hebben jullie wel eens afdelingsoverleg? En zo ja:
  • Wat wordt daar besproken?
  • Is er een verslag en hoe worden de afspraken bewaakt?

Wat is een goede audit?

Een goede interne audit heeft veel voordelen. Om het beste uit deze beproefde vorm van kwaliteitscontrole te halen, zijn een goede planning, de juiste mindset, draagkracht binnen de organisatie en de juiste tools absolute vereisten.

Wat zijn de auditproces?

Een proces audit is een activiteit waarbij de risico’s van een proces worden geïdentificeerd. Er wordt nagegaan in welke mate de bestaande beheersmaatregelen de risico’s voldoende dekken. Procesaudits hebben betrekking op alle processen binnen de organisatie, zo ook ICT en Financiën.

Wat is een Auditgesprek?

In een auditgesprek komt aan het licht wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen het gedocumenteerde systeem (procedures, registraties, handboek etc.) en de praktijk (manier van werken, uitvoering van processen etc.).

Wat is een product audit?

Bij de product audit wordt gekeken of het product dat wordt geleverd door een organisatie voldoet aan de (kwaliteit)eisen. Eventuele afwijkingen kunnen worden geïdentificeerd en worden opgelost.

Hoe ziet een audit rapport eruit?

Hoe ziet het auditrapport eruit? Tijdens een audit verzamelt een organisatie-informatie en feiten waaruit moet blijken of het managementsysteem voldoende geïmplementeerd is in de organisatie en of deze effectief is. Alle bevindingen uit de audit legt een organisatie na afloop vast in een auditrapport.